Privacystatement

Audite Counseling, gevestigd te Rijnsburg, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in dit privacystatement.

Contactgegevens:

 • Audite Counseling
 • t.a.v. Ada Star – van Duijn
 • Noordwijkerweg 17
 • 2231 NJ Rijnsburg
 • 06 29255279
 • ada@auditecounseling.nl
 
Persoonsgegevens die ik verwerk

Audite Counseling verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van mijn diensten en/of omdat u deze gegevens zelf aan mij verstrekt. Hieronder vind u een overzicht van de persoonsgegevens die ik verwerk:

 • Voor- en achternaam
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Woonadres
 
Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die ik verwerk

Mijn website verwerkt geen bijzondere of gevoelige persoonsgegevens.

In mijn praktijk verwerk ik alleen de eerdergenoemde persoonsgegevens.

 

Met welk doel en op basis van welke grondslag ik persoonsgegevens verwerk

Audite Counseling verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om de dienstverlening uit te voeren.
 • U thuis te bezoeken indien ambulante sessies van toepassing zijn.
 • Ter naslagwerk.

 

Geautomatiseerde besluitvorming

Audite Counseling neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat ik daar tussen zit.

 

Hoe lang ik persoonsgegevens bewaar

Audite Counseling bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Ik hanteer alleen de geldende wettelijke bewaartermijnen.

 

Delen van persoonsgegevens met derden

Audite Counseling verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

 

Cookies, of vergelijkbare technieken, die ik gebruik

Audite Counseling gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.

 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U hebt het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Audite Counseling en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die ik van u heb in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar ada@auditecounseling.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vraag ik u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie u pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. Ik reageer zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. Audite Counseling wilt u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

 

Hoe ik persoonsgegevens beveilig

Audite Counseling neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u het idee hebt dat uw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met mij.